Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obec Vígľaš

Zoznam zvolených poslancov Obecného zastupiteľstva zvolených dňa 29.10.2022.
Sľub starosta obce a poslanci OcZ zložili dňa 24.11.2022

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva: zasadnutie OcZ 1 x štvrťročne

- do 31.03.

- do 30.06.

- do 30.09.

- do 31.12.