Obsah

Sociálna starostlivosť

Typ: ostatné
Sociálna starostlivosť

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

V zmysle zákona č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách  Obec Vígľaš vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na nasledovné sociálne služby:

  • zariadenie opatrovateľskej služby

Potrebujete: žiadosť o posúdenie odkázanosti a sociálnu službu, Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom, kópie správ  a vyšetrení odborným lekárom nie staršie ako 6 mesiacov, kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného, príp. invalidného dôchodku

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

1.Žiadateľ vyplní žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti

2.Obvodný lekár vyplní lekársky nález. K lekárskemu nálezu je potrebné doložiť fotokópie posledných absolvovaných odborných vyšetrení, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov.  Lekársky nález pre posudok

3.Žiadosť o vypracovanie lekárskeho nálezu poskytne obec žiadateľovi spolu so žiadosťou  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekárskym nálezom.

4.Po vyplnení žiadosti a jej príloh obec žiadosť spolu s prílohami zaeviduje a následne  vykoná sociálnu posudkovú činnosť v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok. V sociálnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu posudzuje: 
- individuálne predpoklady fyzickej osoby
- rodinné prostredie
- prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenia sa fyzickej osoby do spoločnosti
- odkázanosť fyzickej osoby pri úkonoch  podľa prílohy č. 3 a 4 časti II. a III zákona o sociálnych službách. 

9.Na základe lekárskeho nálezu posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracuje zdravotný posudok. Na základe zdravotného posudku a sociálnej posudkovej činnosti posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

10.Obec na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vypracuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý doručí žiadateľovi. Po 15 dňoch od doručenia žiadateľovi je rozhodnutie právoplatné. Právoplatnosť rozhodnutia žiadateľovi vyznačí mesto/obec. V prípade, ak sa žiadateľ vzdá odvolania, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ihneď.

11.Kópiu právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu klient posiela alebo iným spôsobom doručuje do zariadenia, v ktorom chce byť umiestnený.

Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ žiadosť o poskytovanie/zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci/mestu a následne uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Zaevidovanie žiadosti  a vydanie rozhodnutia vybavuje: Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: sekretariat@viglas.net , podatelna@viglas.net

Cenník: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 pracovných dní

Zákon:  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448

 

Vzory tlačív na stiahnutie:

Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti

lekársky nález pre posudok

vyhlásenie o majetku

 


Prílohy

Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2023 12:17
Autor: Monika Zošiaková