Obsah

Slobodný prístup k informáciám

Typ: ostatné
Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Vígľaš k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:
1. písomnou formou

  • na adresu: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
  • v podateľni Obecného úradu Vígľaš
  • na e-mail:  info@viglas.net 
  • prípadne na e-mail príslušných zamestnancov

2. osobne - podľa obsahu podania na Obecný úrad Vígľaš  v stránkové dni

3. telefonicky - s predvoľbou 045 / 53 94 243

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Obecného úradu vo Vígľaši a na internetovej stránke obce: sk/

2. Žiadosti vybavuje starosta obce, prípadne priamo príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky. 

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Obecného úradu vo Vígľaši o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Obec Vígľaš a rozhoduje o ňom starosta obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

Kontakt:

Zaevidovanie žiadosti vybavuje:  Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: podatelna@viglas.net  

Cenník: bez poplatku, s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov

Lehota na vybavenie: 8 pracovných dní

Zákon:   http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2017 10:45
Autor: Monika Zošiaková