Obsah

Preberanie a evidencia sťažnosti

Typ: ostatné
Preberanie a evidencia sťažnosti

-sťažností sa písomne podávajú v podateľni mobecného úradu
-sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého, alebo prechodného pobytu
-sťažnosť, ktorá neobsahuje tieto povinné náležitosti sa považuje za anonymnú  a nevybavuje sa
-sťažnosť, ktorá bude podaná  Obci Vígľaš elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí svojim podpisom, inak sa sťažnosť odloží
-prijímanie ústnych sťažností zabezpečuje kancelária prvého kontaktu obecného úradu

Kontakt:

Sťažností vybavuje:  Ing. Róbert Záchenský, starosta obce

Zaevidovanie sťažností vybavuje: Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: staznosti@viglas.net

Cenník: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30- 60 pracovných dní

Zákon:  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-9  zákon 9/2010  Z.z. o sťažnostiach


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 10. 2017 11:38
Autor: Monika Zošiaková