Obsah

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ: ostatné
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Vígľaš.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Obecnému úradu vo Vígľaši.

 

Vybavuje: samostatný odborný referent, kancelária podateľne Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: sekretariat@viglas.net , monika.zosiakova@viglas.netpodatelna@viglas.net


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2017 12:39
Autor: Monika Zošiaková