Obsah

Overovanie podpisov a listín

Typ: ostatné
overovanie podpisov a listín

Vybavuje:  Janka Holíková, matrikárka

Počas jej neprítomnosti vybavuje : Mariana Kamenská a Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail:  matrika@viglas.netpodatelna@viglas.net  sekretariat@viglas.net

Lehota na vybavenie: na počkanie

 

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná,
 • fotokópia osvedčovanej listiny,
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas, povolenie na pobyt pre cudzinca.

Správny poplatok

 • za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 €
 • za každú začatú stranu v českom jazyku: 2,00 €

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
 • tiež nesmie overiť listiny s reliéfnou pečiatkou,hologramom alebo QR kódom, výpisy a odpisy z registra trestov a farebné fotokópie. 

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

 • listinu, na ktorej sa má podpis overiť
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok:

 • za overenie 1 podpisu: 2,00 €

Osvedčovanie podpisov sa vykonáva len na listinách v slovenskom jazyku príp. v českom jazyku, ktoré majú byť použité v SR a ČR.


Vytvorené: 18. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2023 12:14
Autor: Monika Zošiaková