Obsah

matrika - sobáš

Typ: ostatné
vydáva sobášny list

Zaevidovanie žiadosti  a spracovanie vybavuje:  Viera Ostrihoňová, matrikárka

Počas jej neprítomnosti vybavuje : Monika Zošiaková, zastupujúca matrikárka

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: viera.ostrihonova@viglas.netmatrika@viglas.netpodatelna@viglas.net  

Lehota na vybavenie: na počkanie

 

Rezervácia sobášneho obradu (dátum a hodina) sa zabezpečuje v patričnom časovom predstihu (minimálne 1 týždeň vopred, v prípade cudzineckého sobáša minimálne 2 týždne vopred) na matričnom úrade vo Vígľaši.

Na matričnom úrade vo Vígľaši je možnosť vydania duplikátu sobášneho listu za poplatok 5,-€

SOBÁŠ  Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.
Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

A. Slobodní
· vlastné rodné listy
· platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. 

B. Ovdovelí
· všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
· úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.

C. Rozvedení
· všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
· právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. Cudzinci predložia:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a) rodný list,

b) doklad o osobnom stave,

c) doklad o pobyte,

d) doklad o štátnom občianstve,

e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manžeslstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,

f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,

g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

Poplatky:

· povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20,00 €
· uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,00 €
· povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby-20,00 €
· povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti - 150,- €  (na základe schválených zásad a spôsobu financovania ZPOZU - na náhradu zvýšených nákladov za uzavretie manželstva mimo určené miesto sa účtuje poplatok vo výške 150,- €. Od tohto poplatku sú oslobodení snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalé bydlisko v obci Vígľaš.)
· uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70,- €
· uzatvorenie manželstva medzi cudzincami - 200,- €
· uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,- €
. povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo cudzincami - 35,- €

 

 


Vytvorené: 18. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2018 14:52
Autor: Monika Zošiaková