Obsah

matrika - sobáš

Typ: ostatné
vydáva sobášny list

Zaevidovanie žiadosti  a spracovanie vybavuje:  Janka Holíková, matrikárka

Počas jej neprítomnosti vybavuje : Monika Zošiaková, zastupujúca matrikárka

Tel.: 045/53 94 243

e-mail:  matrika@viglas.netpodatelna@viglas.net, sekretariat@viglas.net

Lehota na vybavenie: na počkanie

 

Rezervácia sobášneho obradu (dátum a hodina) sa zabezpečuje v patričnom časovom predstihu (minimálne 1 týždeň vopred, v prípade cudzineckého sobáša minimálne 2 týždne vopred) na matričnom úrade vo Vígľaši.

Na matričnom úrade vo Vígľaši je možnosť vydania duplikátu sobášneho listu za poplatok 5,-€

SOBÁŠ  Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde majú záujem uzavrieť sobáš.  Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.
Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

A. Slobodní
· vlastné rodné listy - originál resp. overená fotokópia
· platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. 

B. Ovdovelí
· všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
· úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.

C. Rozvedení
· všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
· právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. Cudzinci predložia:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a) rodný list,

b) doklad o osobnom stave,

c) doklad o pobyte,

d) doklad o štátnom občianstve,

e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manžeslstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,

f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,

g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

Poplatky:

· uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi
  Slovenskej republiky   20,00 €
· povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby  20,00 €
· povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti
  150,- €  (na základe schválených zásad a spôsobu financovania ZPOZU - na náhradu zvýšených nákladov 
  za uzavretie manželstva mimo určené miesto sa účtuje poplatok vo výške 150,- €. Od tohto poplatku
  sú oslobodení snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalé bydlisko v obci Vígľaš.)
· uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom   70,- €
· uzatvorenie manželstva medzi cudzincami   200,- €
· uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  200,- €

 


Vytvorené: 18. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2023 12:18
Autor: Monika Zošiaková