Obsah

Evidencia stavieb - súpisné čísla

Typ: ostatné
Evidencia stavieb - súpisné čísla

Evidenciu stavieb upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries, vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015...

Nový zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôvodom bola potreba legislatívnej úpravy registra adries ako jedného zo štyroch základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. /zákon o 
e-Governmente/ sa v budúcnosti stane referenčným zdrojom údajov o adresách pre všetky informačné systémy verejnej správy.

Adresný bod:
V zmysle zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

V zmysle vyhlášky sa poloha budovy, ku ktorej sa adresný bod zameriava, preberie z geometrického plánu.

Zaevidovanie žiadosti  a spracovanie vybavuje:  Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: sekretariat@viglas.net  , monika.zosiakova@viglas.net , podatelna@viglas.net  

Cenník: bez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Zákon:   http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-125 , http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-142

 Vzor žiadosti na stiahnutie: Žiadosť o určenie, zmenu a zrušenie súpisného čísla

 

Vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy 
Potrebujete:

- žiadosť o pridelenie súpisného čísla
· kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie),
· doklad o vlastníctve pozemku (LV, geometrický plán)
- zameranie adresného bodu


Vydávanie oznámenia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy
Potrebujete:

- žiadosť o zrušenie súpisného čísla
- rozhodnutie o povolení odstránenia stavby, ktoré vydáva Spoločný stavebný úrad vo Vígľaši
- doklad o vlastníctve stavby
 

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec na vlastné náklady. 

Tabuľku s orientačným číslom obstará na vlastné náklady stavebník.

Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje taktiež stavebník na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestnia vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy

 


Príloha

Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2024 8:32
Autor: Monika Zošiaková