Obsah

Evidencia obyvateľstva a budov

Typ: ostatné
Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt v obci Vígľaš.

Referát evidencie obyvateľstva a budov plní tieto úlohy:

a) vykonáva a vedie
- evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce,
- priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov obce (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci obce, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR),
- evidencia ulíc a budov v meste (obytné domy, rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky),
- agendu rybárskych lístkov

b) vydáva
-- potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
- voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie),
- voličské preukazy,
- súpisné a orientačné čísla na budovy,
- rybárske lístky

c) voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie), zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov,

d) spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností,

e) pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.

 

Prihlásenie sa k trvalému alebo prechodnému pobytu

V obci sa možno k trvalému alebo prechodnému pobytu prihlásiť v úradné hodiny

Vybavuje:  Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

Lehota na vybavenie: na počkanie

e-mail: sekretariat@viglas.net  , monika.zosiakova@viglas.net

 

Pri hlásení trvalého resp. prechodného pobytu je občan povinný predložiť:
· platný občiansky preukaz, dieťa do 15 rokov rodný list
· doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu (Rozhodnutie o zavkladovaní z OU - katastrálny odbor)
· písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý resp. prechodný pobyt s osvedčeným podpisom všetkých spoluvlastníkov bytu

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
· ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
· ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
· vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý resp. prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na  trvalý resp. prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Potvrdenie o trvalom resp. prechodnom pobyte sa vydáva na žiadosť občana za správny poplatok  5,-€.

 


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2023 12:18
Autor: Monika Zošiaková