Obsah

Daň z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Daň z pozemkov, stavieb, bytov a daň za psa

Daň z nehnuteľností - pozemky.
Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a  stavebné pozemky.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň z nehnuteľností - stavby.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,   stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň z nehnuteľností - byty.

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň za psa.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom.   

 

Upozornenie: Daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

 

Kontakt:

Vybavuje: samostatný odborný referent, kancelária podatelne Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: sekretariat@viglas.net , monika.zosiakova@viglas.netpodatelna@viglas.net

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2017 12:35
Autor: Monika Zošiaková