Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 5-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 191x

VZN 1-2021 o spoločnej spádovej oblasti Stiahnuté: 65x

VZN 2-2021 o príspevku a spôsobe platby ZŠ,MŠ,CVČ Stiahnuté: 71x

VZN 1/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 18x

VZN Požiarny poriadok obce (341.0 kB PDF) Stiahnuté: 417x

VZN č.6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - s účinnosťou od 1.1.2016 (441.2 kB PDF) Stiahnuté: 1,030x

Dodatok č. 1 k VZN 6/2015 Stiahnuté: 331x

Návrh VZN - Prevádzkový poriadok telocvične ZŠ Stiahnuté: 326x

Návrh VZN x-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - obec Vígľaš Stiahnuté: 151x

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 22x

VZN 2/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Jána Drdoša, CVČ a školských jedálňach a školskom klube detí, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Stiahnuté: 40x

VZN Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku - obec Vígľaš 2022 Stiahnuté: 16x

Návrh VZN č.x-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO Stiahnuté: 19x

návrh VZN xx-2022 o príspevku a spôsobe platby ZŠ,MŠ,CVČ Stiahnuté: 23x

NÁVRH Dodatoku č. 3 k VZN 7-2015 na rok 2023 Stiahnuté: 20x

VZN 3-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO Stiahnuté: 18x

VZN 4-2022 o príspevku a spôsobe platby ZŠ,MŠ,CVČ Stiahnuté: 26x

VZN 5-2022 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku Stiahnuté: 8x

Dodatok č. 3 k VZN 7-2015 na rok 2023 Stiahnuté: 12x

Stránka