Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 371x

Spôsob prevádzkovania a výberu poplatkov za používanie viacúčelového ihriska s umelou trávou (143.3 kB PDF) Stiahnuté: 414x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. /2014 KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VÍGĽAŠ PODĽA JEHO ZMIEN A DOPLNKOV Č. 6 (1.9 MB PDF) Stiahnuté: 834x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši (383.4 kB PDF) Stiahnuté: 486x

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska (201.8 kB PDF) Stiahnuté: 810x

Viacročný rozpočet obce Vígľaš pre roky 2012 - 2014 (127.4 kB PDF) Stiahnuté: 338x

VZN 1/2015 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Vígľaš a poplatkoch za znečistenie ovzdušia (137.2 kB PDF) Stiahnuté: 437x

VZN 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (120.2 kB PDF) Stiahnuté: 433x

VZN 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce (120.1 kB PDF) Stiahnuté: 373x

VZN 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vígľaš a záujmové vzdelávanie (174.7 kB PDF) Stiahnuté: 441x

VZN 3/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby (136.8 kB PDF) Stiahnuté: 409x

VZN 8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov (111.0 kB PDF) Stiahnuté: 322x

VZN 9/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastkovú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vígľaš (94.3 kB PDF) Stiahnuté: 435x

VZN o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vígľaš. (138.0 kB PDF) Stiahnuté: 427x

VZN 1-2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 549x

Dodatok č. 1 k VZN 7/2015 Stiahnuté: 251x

VZN 1-2019 o zrušení VZN 1-2009 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 136x

VZN 2-2019 o zrušení VZN 3-2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 136x

VZN 4-2019 o príspevku a spôsobe platby ZŠ,MŠ,CVČ Stiahnuté: 342x

VZN 3-2019 Prevádzkový poriadok telocvične ZŠ Stiahnuté: 412x

Stránka