Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z.z. vyhlásil 
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania
 na sobotu 23. marca 2024  od 7:00 do 22:00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určuje deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 
na sobotu 6.apríla 2024 
od 7:00 do 22:00 hod.

Vyhlásenie volieb prezidenta 

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR

Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1231.
Počet obyvateľov obce k 9.1.2024 je 1496.

Informácia pre voliča

Volebné okrsky vytvorené v obci Vígľaš:
okrsok č. 1 Zasadačka Obecný úrad, Zvolenská 1, Vígľaš, zapisovateľka Monika Zošiaková
V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša t.j ulica Zvolenská, Podhorská, Zámocká, Pod Baštou, Lesnícka, Železničná, Riečna, Partizánska, Slovenského národného povstania, Káplnská, Malinovského, Poľná, časti Hájniková, Malý Sliač a voliči bývajúci v miestnej časti za školou

okrsok č. 2 Šľachtiteľská stanica, Vígľaš, Pstruša 334, Detva, zapisovateľka Mária Filkusová 
V okrsku č. 2  volia  voliči bývajúci na Pstruši, Dolinkách, Podrohy a Kocaň

 

Zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie sú zamestnankyne obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243, 0903 514 589 
                           Mariana Kamenská, 0910 554 668

Okrsková volebná komisia
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie  doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 19. 02. 2024 osobne alebo elektronicky na sekretariat@viglas.net

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto:

a)  politické strany a politické hnutia:
HLAS - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Progresívne Slovensko
Sloboda a Solidarita
Slovenská národná strana
SMER - sociálna demokracia

b) koalícia: SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

Preberanie delegačných listín za členov a náhradníkov do OkVK v obci Vígľaš osobne. listinne alebo       eletronicky na  sekretariat@viglas.net do 19.02.2024 

HLASOVACIE  PREUKAZY
- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR -
I. kolo - žiadosť podaná elektronicky na sekretariat@viglas.net, poštou do 4.3.2024
            - osobne najneskôr 22.3.2024 do 15:00 hod.

II. kolo - žiadosti podané elektronicky sekretariat@viglas.net, poštou do 14.3.2024
             - osobne najneskôr  5.4.2024 do 15:00 hod.
Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chcete hlasovací preukaz

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
emailová adresa:    sekretariat@viglas.net

Kandidáti na prezidenta SR: TU