Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

                        Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
                                      voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

                                                                  na sobotu 30. septembra 2023

                                                              voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 Vyhlásenie volieb NR SR 

 

Volebné okrsky vytvorené v obci Vígľaš:

okrsok č. 1 Zasadačka Obecný úrad, Zvolenská 1, Vígľaš, zapisovateľka Monika Zošiaková

V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša t.j ulica Zvolenská, Podhorská, Zámocká, Pod Baštou, Lesnícka, Železničná, Riečna, Partizánska, Slovenského národného povstania, Káplnská, Malinovského, Poľná, časti Hájniková, Malý Sliač a voliči bývajúci v miestnej časti za školou

 

okrsok č. 2 Šľachtiteľská stanica, Vígľaš, Pstruša 334, Detva, zapisovateľka Mária Filkusová

V okrsku č. 2  volia  voliči bývajúci na Pstruši, Dolinkách, Podrohy a Kocaň

 

Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1237.
Počet obyvateľov obce k 9.6.2023 je 1510.

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net
a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
tlačivo na delegovanie člena a náhradníka do OkVK

   Preberanie delegačných listín za členov a náhradníkov do OkVK v obci Vígľaš osobne. listinne alebo       eletronicky na  sekretariat@viglas.net do 21.8.2023 

Zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie sú zamestnankyne obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243, 0902 315 211
                           Mariana Kamenská, 0910 554 668

Všetky informácie ohľadom volieb najdete aj na https://www.minv.sk/?volby-nrsr

  

   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

   Voľba poštou požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou: 
                           eletkronicky alebo listinne do 9.8.2023

  Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

  Harmonogram OTZ volieb NR SR v obci Vígľaš

  Hlasovací preukaz  požiadať obec: osobne do 29.9.2023, listinne do 8.9.2023, elektronicky do 8.9.2023                                                        na sekretariat@viglas.net
         Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.
  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.