Obsah


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 Vyhlásenie volieb
 Informácie pre voliča

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net
a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ----Monika Zošiaková, 045/53 94 243

 

HLASOVACIE  PREUKAZY
adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
- žiadosť podaná elektronicky, poštou do 10.2.2020
- osobne najneskôr 28.2.2020 do 13:00 hod.

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu:
poštou: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

 

VOĽBA POŠTOU
Volič môže požiadať o voľbu poštou a to:
- v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

- elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu (sekretiariat@viglas.net), ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo
na príslušnom obecnom úrade.

Bližšie informácie na stránke: https://www.minv.sk/?nr20-posta2,  Žiadosť o voľbu poštou

 

Výsledky volieb: výsledky volieb v obci Vígľaš

odpis zápisnice okrsok č. 1
odpis zápisnice okrsok č. 2