Obsah

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net
a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243

Harmonogram OTZ obce k voľbám

Všetky informácie ohľadom volieb najdete aj na  https://www.minv.sk/?volby-vuc

 

Volebné okrsky vytvorené v obci Vígľaš:

okrsok č. 1 Zasadačka kultúrneho domu, Zvolenská 281, Vígľaš

okrsok č. 2 Šľachtiteľská stanica, Pstruša 334, Detva 

 

Delegovanie členov do Okrskovej volebnej komisii 

     Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsokOznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a  podpis osoby
  - oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
  - meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne úradu samosprávneho kraja / obecného úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Lehota na doručenie oznámenia sa končí  5. októbra 2017oznam na preberanie oznámení
o delegovaní za člena do OVK

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Všeobecne záväzné nariadenie obce o umiestňovaní plagátov

Určenie počtu poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017

Výňatok zákona č. 180/2014 Z.z. a celé znenie zákona zákonč. 180/2014 Z.z.

Určenie počtu poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017

Oznámenie BBSK o predložených KL

Oznámenie BBSK o predložených KL

Zoznam kandidátov-zastupiteľstvo BBSK

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zoznam kandidátov-predseda BBSK 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

 

V dňoch 9.10.2017 a 10.10.2017 Vám do poštových schránok bude doručené
oznámenie o čase a mieste konania volieb.

 

Predseda  NR SR vyhlásil na deň 04. novembra 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov

Chceme Vám pripomenúť, že v obci Vígľaš sú vytvorené 2 volebné okrsky a to okrsok č. 1 v zasadačke kultúrneho domu vo Vígľaši a okrsok č. 2 v zasadačke Šľachtiteľskej stanice Pstruša.

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 04.novembra 2017 od 7.00 do 22.00 hodiny.

V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša a v časti za školou a podhájom.

V okrsku č. 2 – Pstruša volia  voliči bývajúci v Hájnikovej,  Malom Sliači, Pod rohy, Pstruša, Dolinky, Kocaň

Voliči sú povinní vo volebnej miestnosti svoju totožnosť preukázať predložením občianskeho preukazu.  Prosíme občanov, aby si zo sebou doniesli aj okuliare nakoľko je zmena v týchto voľbách a voliči sa musia podpisovať do zoznamu voličov.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti  zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú  volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

 Výsledky volieb 

Okrsok č. 1                                             Okrsok č. 2
Zapísaných voličov    969                             346
Volilo                            503                             161
Percentuálna účasť     52 %                         47 %

Výsledky volieb pre voľbu predsedu BBSK

Výsledky volieb pre voľbu poslancov do zastupiteľstva BBSK

https://www.volbysr.sk/sk/data02p.html a https://www.volbysr.sk/sk/data03p.html 

Výsledky volieb VÚC 4.11.2017