Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a
voľby do orgánov samosprávnych krajov
29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania  na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07:00 h do 20:00 h

 

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 

 

    Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1253
    Počet obyvateľov obce k 8.6.2022 je 1522.

 

Právo voliť

   Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243, 0902 315 211 v jej neprítomnosti ju zastupuje kolegyňa Mariana Kamenská.

Obec Vígľaš zverejňuje elektronický kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 email: p. Zošiaková:  sekretariat@viglas.net a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Počet podpisov na KL

 

Predseda  NR SR vyhlásil na deň  29. októbra 2022 voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Chceme Vám pripomenúť, že v obci Vígľaš sú vytvorené 3 volebné okrsky a to:
okrsok č. 1 v zasadačke Obecného úradu vo Vígľaši
okrsok č. 2 v zasadačke Šľachtiteľskej stanice Pstruša
okrsok č. 3 v triede v budove na druhom stupni Základnej školy J. Drdoša vo Vígľaši

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 29. októbra 2022.

V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša t.j ulica Zvolenská, Podhorská, Zámocká, Pod Baštou, Lesnícka, Železničná, Riečna, Partizánska, Slovenského národného povstania, Káplnská, Malinovského, Poľná, časti Hájniková a  Malý Sliač

V okrsku č. 2 – Pstruša volia  bývajúci na Pstruši, Dolinkách, Podrohy, Kocaň

V okrsku č.3 volia voliči bývajúci za školou

Všetky potrebné vzory tlačív k voľbám https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory

 

Obvody_okrsky_obce_OSO

Určenie počtu poslancov vo viacerých VO Vígľaš OSO22

Harmonogram OTZ_OSO_OSK

Oznam na delegovanie členov komisii 

Oznam na preberanie KL 

Zoznam PSH a K 

Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane - obec do 5 000 obyvateľov

Zoznam registrovaných kandidátov na starostu obce 

Zoznam registrovaných kandidátov na poslancov do OcZ 

Zoznam_kandidatov_predseda_BBSK

Zoznam_kandidatov_zastupitelstvo_BBSK

Zoznam kandidátov zastupiteľstvo - volebný obvod Detva

 

výsledky komunálnych volieb 29.10.2022

výsledky volieb do VÚC 29.10.2022

výsledky volieb VÚC z BBSK