Obsah


Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 8. júna 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-ep

Informácia pre voliča  v Slovenskom jazyku

Informácia pre voliča  v Anglickom jazyku

Volebné okrsky vytvorené v obci Vígľaš:
okrsok č. 1 Zasadačka Obecný úrad, Zvolenská 1, Vígľaš, zapisovateľka 
V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša t.j ulica Zvolenská, Podhorská, Zámocká, Pod Baštou, Lesnícka, Železničná, Riečna, Partizánska, Slovenského národného povstania, Káplnská, Malinovského, Poľná, časti Hájniková, Malý Sliač a voliči bývajúci v miestnej časti za školou

okrsok č. 2 Šľachtiteľská stanica, Vígľaš, Pstruša 334, Detva, zapisovateľka
V okrsku č. 2  volia  voliči bývajúci na Pstruši, Dolinkách, Podrohy a Kocaň

 

Zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie sú zamestnankyne obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243, 0903 514 589 
                           Mariana Kamenská, 0910 554 668

 

Preberanie delegačných listín za členov a náhradníkov do OkVk v obci Vígľaš osobne, listinne na Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš  alebo  eletronicky na  sekretariat@viglas.net do 10.04.2024

 

 

HLASOVACIE  PREUKAZY
- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR -
            - žiadosť podaná elektronicky na sekretariat@viglas.net, poštou do 20.05.2024
            - osobne najneskôr 07.06.2024 do 15:00 hod.


Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chcete hlasovací preukaz

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
emailová adresa:    sekretariat@viglas.net