Obsah

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1253
Počet obyvateľov obce k 7.11.2022 je 1520.

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net
a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243, 0902 315 211

 

Volebné okrsky vytvorené v obci Vígľaš:

okrsok č. 1 Zasadačka Obecný úrad, Zvolenská 1, Vígľaš

V okrsku č. 1 volia voliči bývajúci v starej časti Vígľaša t.j ulica Zvolenská, Podhorská, Zámocká, Pod Baštou, Lesnícka, Železničná, Riečna, Partizánska, Slovenského národného povstania, Káplnská, Malinovského, Poľná, časti Hájniková, Malý Sliač a voliči bývajúci v miestnej časti za školou

okrsok č. 2 Šľachtiteľská stanica, Vígľaš, Pstruša 334, Detva 

V okrsku č. 2  volia  voliči bývajúci na Pstruši, Dolinkách, Podrohy a Kocaň

 

 

Všetky informácie ohľadom referenda najdete aj na: https://www.minv.sk/?referendum 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Informácie o voľbe poštou   

Hlasovací preukaz 

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Delegovanie do volebných komisii  viď vzory pre delegovanie člena do volebných komisii

Harmonogram_ obec Vígľaš_referendum_2023

Okresný úrad Detva zabezpečuje zriadenie Špeciálnej volebnej komisie, ktorej činnosťou je uplatnenie si volebného práva v Referende 2023 pre voličov, ktorí sú v karanténne/izolácii z dôvodu ochorenia na COVID 19. Špeciálna volebná komisia zabezpečí výjazd a umožnenie hlasovania voličovi, ktorý má záujme uplatniť si voličské právo v Referende 2023.

Žiadosť o špeciálne hlasovanie si nahlasujú telefonicky priamo voliči v karanténne/izolácii u zapisovateľky špeciálnej volebnej komisie.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023

Telefonický kontakt na zapisovateľku Špeciálnej volebnej komisie v Detve pre prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende  dňa 21. január 2023 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19:

Ing. Andrea Melichová 0961 63 2980 / 0902 920 565

Termín podávania žiadosti: len telefonicky od 16. januára 2023 do 20 januára 2023 najneskôr do 12.00 hodiny.

 

 

                                                                                       okrsok č. 1              okrsok č. 2         spolu za obec 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                  977                              259                   1236

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                 355                              126                     481

Počet platných hlasovacích lístkov                                  346                              125                     471

Percentuálna účasť                                                          36 %                            49 %                  39 %

odpoveď ÁNO                                                                   332                              123                    455

odpoveď NIE                                                                     14                                 2                        16

neplatné hlasy                                                                     9                                 1                        10

https://volbysr.sk/ref/sk/vysledky_hlasovania_v_referende.html