Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania  na sobotu 10. novembra 2018

 

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

    Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1314.
    Počet obyvateľov obce k 15.08.2018 je 1590.

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

  OZNAM na preberanie kandidátnych listín 

Obec Vígľaš zverejňuje elektronický kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 email: p. Zošiaková :  sekretariat@viglas. net

 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 Informácie pre nezávislých kandidátov http://www.minv.sk/?oso18_info3

 Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície http://www.minv.sk/?oso18-info2

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5 000 obyvateľov

Harmonogram OTZ_komunálky_obec_Vígľaš

Kandidátna listina_nezávislého kandidáta_poslanec

Kandidátna listina_nezávislého kandidáta_starosta

Kandidátna listina_politickej strany, hnutia_poslanec

Kandidátna listina_politickej strany, hnutia_starosta

Počet podpisov na petíciu

Počet poslancov na počet obyvateľov

Podpisová listina_nezávislého kanditáta_poslanec

Podpisová listina_nezávislého kandidáta_starosta

Určenie splnomocnenca_politickej strany_poslanec

Určenie splnomocnenca_politickej strany_starosta

Vyhlásenie nezávislého kanditdáta_poslanec

Vyhlásenie_nezávislého kandidáta_starosta

Vyhlásenie_politickej strany_starosta

Vyhlásenie_politickej strany_poslanec

VZN 8-2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vígľaš

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši

výsledky volieb 10.11.2018