Obsah

Zníženie energetickej náročnosti

Hlásenie o začatí realizácie HAP Vígľaš

Harmonogram finančnej realizácie projektu Vígľaš

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská 130/6 v obci  Vígľaš
 

Miesto realizácie:

obec  Vígľaš

Cieľ projektu:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum začatia/ukončenia realizácie:

10/2016 - 05/2019

Celkové náklady:

539 295,28 EUR

Výška poskytnutého príspevku:

512 330,52 EUR

 

Stručný opis projektu:

 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ vo Vígľaši.

 

Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením tepelného čerpadla a zavedením regulácie,  rekonštrukcie osvetlenia.

 

Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie ultranízkoenergetických budov. Úspora na vykurovaní bude 87,5%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie (primárnej) vo verejných budovách je 162642,11 kWh/rok.

 

Fotodokumentácia: