Obsah

Obec Vígľaš získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

  • prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám,
  • investičnej priority 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
  • špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Názov projektu:  Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš 

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021I108 

Miesto realizácie projektu :  Vígľaš  

Kód Výzvy  : IROP-PO2-SC221-2016-10
 

Výška celkových oprávnených výdavkov: 211 577,10 Eur

Nenávratný finančný príspevok: 200 998,24 Eur

Výška finančnej podpory z EÚ: 179 840,54 Eur

 

Predmetom projektu sú:

Predmetom projektu je prístavba obecnej materskej školy vo Vígľaši, čo je jedna z dynamicky sa rozvíjajúcich obcí Banskobystrického kraja.

Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu kapacít materských škôl a vytvoreniu podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov, zvýšeniedostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov, ktorých rodičia prejavia záujem o predprimárne vzdelávanie, rozširovaniupredškolskej výchovy pre deti vo veku 3 – 5 rokov a zlepšeniu podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života rodičov. MŠ Vígľaš vytvára vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (bezbariérové riešenie) a detí so špeciálnymi vzdelávacímipotrebami.

 

Realizácia rozšírenia MŠ v objekte súčasnej materskej školy umožní starostlivosť pre deti predprimárneho veku rodičov, ktorí sa chcú vrátiť do pracovného života.. Prestavbou objektu dôjde k zvýšeniu kapacity MŠ o 21 miest.

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň s kuchyňou. Projekt popri stavebnej časti rieši aj interiérovévybavenie MŠ a úpravu areálu vrátane detského ihriska. Dažďové vody budú zachytávané do nádoby na dažďovú vodu s ktorou sa bude zalievať záhrada a detskéihrisko.

 

Predloženým projektom, realizáciou jeho aktivít napĺňame nami stanovené ciele, ale aj ciele stanovené v IROP, RIUS cez nami vybrané merateľné ukazovatele:

P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – 54 žiakov

P0300 Počet podporených materských škôl – 1

P0374 Počet renovovaných verejných budov - 1

P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov –  146,77 m2

P0759 Počet podporených areálov MŠ – 1

P0867 - Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením -1

Rozšírenie kapacity MŠ Vígľaš - plagát