Obsah

Obec Vígľaš získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

  • prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám,
  • investičnej priority 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
  • špecifického cieľa 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Názov projektu:  Keď je učenie zážitkom – Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č. 436

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021J415

Miesto realizácie projektu :  Vígľaš  

Kód Výzvy  : IROP-PO2-SC222-2016-13

 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov našej školy cez:

• zlepšenie materiálnych a priestorových podmienok výučby hlavne pre experimentálnu a aplikačno-praktickú zložku vyučovacích hodín,

• podporu efektívneho získavania, spracovania a využívania informácií ako základ modernej výučby 21. storočia.

 

Predmetom projektu sú:

Predmetom vynaložených finančných prostriedkov navrhovaného projektu je obstaranie hmotného investičného majetku, ktorý budú tvoriť zriadené zmodernizované učebne spĺňajúce súčasné trendy a potreby v oblasti základného vzdelávania, súčasťou sú aj stavebné úpravy priestorov učební. V rámci projektu sme zvolili tri hlavné aktivity, ktoré sú svojim obsahom v súlade s aktivitami uvedenými v IROP. Zároveň sú v súlade s oprávnenými aktivitami, ktoré sú uvedené vo výzve (vychádzajú z IROP).

 

Aktivita 1 – Zriadenie jazykovej učebne

Typ aktivity – obstaranie jazykových učební

 

Aktivita   2 – Modernizácia polytechnickej učebne

Typ aktivity – obstaranie polytechnických učební

 

Aktivita   3 – Stavebno-technické úpravy priestorov učební

Typ aktivity – stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

 

Predloženým projektom, realizáciou jeho aktivít napĺňame nami stanovené ciele, ale aj ciele stanovené v IROP, RIUS cez nami vybrané merateľné ukazovatele:

P0069 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 240

P0320 – Počet podporených učební jazykových - 1

P0321 – Počet podporených učební polytechnických – 1

P0327 – Počet podporených základných škôl - 1

Keď je učenie zážitkom