Obsah

Obec Vígľaš získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

  • prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
  • investičnej priority 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility,
  • špecifického cieľa 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Názov projektu:  Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava IV. Etapa

Kód projektu v ITMS2014+ : 302011N507

Miesto realizácie projektu :  Vígľaš  

Kód Výzvy  : IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Predmetom projektu sú:

Projekt „Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. Etapa“, prestavby existujúcich komunikácii /spevnených, nespevnených/ na cyklistické cestičky/chodníky so zámerom alternatívy dopravného priblíženia za pracou v miestnych priemyselných areáloch a areáloch občianskej vybavenosti. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania novej cyklistickej komunikácie (na existujúcich komunikáciách) o dĺžke 1 695 metrov zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v regióne Podpoľanie (v k.ú. Vígľaš). Vybudovanie komunikácie prispeje k udržateľnej mobilite a k prepojeniu, ktoré zlepší dostupnosť k pracovným možnostiam v existujúcom priemyselnom parku, priemyselnej zóne obce (kde svoju činnosť vykonáva viacero výrobných podnikov, spoločností pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu) a v neposlednom rade k občianskej infraštruktúre.

 

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je vybudovanie cyklistickej komunikácie, ktorá bude prechádzať k.ú. Vígľaš. Cyklistická trasa bude pozostávať z nadväzujúcich cyklistických cestičiek/cyklistických chodníkov (3 úseky). Trasa bude doplnená cyklistickou infraštruktúrou - plochou s cyklistickým stojanom, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle, všetky prvky sa upravia bezbariérovo. Celková dĺžka navrhnutej cyklotrasy bude 1 695m. Riešené úseky sa nachádzajú na pozemkoch k.ú. Vígľaš na parcelných číslach 2035/2, 2035/1, 1292/15.Realizáciou projektu bude dosiahnutý tento merateľný ukazovateľ: dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – 1,695 km, počet vytvorených prvkov doplnkovej infraštruktúry – 1 ks. Projekt je v súlade s RIÚS BBSK schválenou RO pre IROP dňa 09.03.2016. Vybudovanie cyklistickej komunikácie prispeje k zlepšeniu kvality života občanov regiónu Podpoľanie (hlavne obcí Vígľaš, Stožok, Klokoč, Očová) a zabezpečí poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený územný rozvoj, zvýši atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýši podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v obci.