Obsah

 

 

Rok  2017

Názov projektu: Obec Vígľaš - zateplenie objektu školy -SO. 01 - Pavilón s kotolňou

Zrealizovala: Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Termín realizácie: 08/2017 – 10/2017

Celkové náklady: 330 079,26 €

Dotácia z Environmentálneho fondu: 180 000,- €

Vlastné prostriedky obce: 150 079,26 €

Popis stavby:
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na projekt Obec Vígľaš –
zateplenie objektu školy – SO.01 – Pavilón s kotolňou. V rámci zníženia energetickej
náročnosti sú navrhnuté uvedené úpravy:

- kompletné zateplenie obvodových stien objektu

- kompletná rekonštrukcia a zateplenie strechy

- výmena okapového chodníka

- výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy

- výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

 

Rok 2018

Názov projektu: Obec Vígľaš - zateplenie objektu školy - SO.02 - Prvý stupeň Obec Vígľaš - zateplenie objektu školy - Vonkajšie rozvody tepla

Zrealizovala: Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Termín realizácie: 08/2018 – 11/2018

Celkové náklady: 165 261,62 €

Dotácia z Environmentálneho fondu: 156 998,- €

Vlastné prostriedky obce: 8 273,62 €

 

Popis stavby:
SO 02 – Prvý stupeň
a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu

  • použitý bude kontaktný zatepľovací systém (ETICS) s izolantom z fasádnych izolačných dosiek z minerálnej vlny hrúbky 150mm (resp. XPS hr.120mm na sokel). Na zateplenie ostení okenných a dverných otvorov bude použitá hrúbka tepelného izolantu z MV hrúbky 30mm.

b, - výmena okapového chodníka

  • bude pozostávať z betónovej prefabrikovanej dlažby hr.80mm uloženej na zhutnenom štrkovom násype.

c, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy

  • v súvislosti so zateplením obvodových stien vymenené

 

Vonkajšie rozvody tepla v areáli školy budú zrealizované nasledovne:

- Vetva „A1-B1“  - pavilón s kotolňou- škola bez kotolne

- Vetva „B2-C“  - škola bez kotolne- telocvičňa

- Vetva „A2-D“  - pavilón s kotolňou- družina

- Vetva „A3-F“  - pavilón s kotolňou- dielne