Obsah

Stránka

  • 1

ÚSTAVNÝ ZÁKON č.357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených  týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo  porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie.

Novelou ústavného zákona od 1. januára 2020 má samospráva povinnosť v zmysle č. 7 ods. 8 zverejňovať na webovom sídle majetkové priznania starostov a primátorov. Ak obec nemá webstránku, je povinná poskytnúť majetkové priznanie starostu každému, kto o to požiada.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-357

 

Tlačivá oznámeni s inštrukciami na vyplnenie zo stránky NR SR  
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare