Obsah

Projekt verejného osvetlenia

 

Miesto realizácie projektu:  Obec Vígľaš
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v  obci  Vígľaš
Názov prijímateľa:   Obec Vígľaš
Sídlo prijímateľa:      Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Dátum začatia realizácie: 03/2014
Dátum ukončenia realizácie: 08/2014
Výška poskytnutého príspevku: 132 992,40 €


Obec Vígľaš zrealizovala projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš“. Projekt bol podporený z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (VO) v obci Vígľaš (zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie). Realizáciou projektu je:
·         pozitívny dopad na životné prostredie
·         zníženie nákladov na údržbu
·         zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy


Viac informácii nájdete :


Vyhlásenie:
-projekt bol spolufinancovaný z ERDF
-„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Prílohy:

 

Fotogaléria