Obsah

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE  VÍGĽAŠ   2018 - 2022

 viď príloha: Komunitný plán obce Vígľaš