Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Zošiaková Monika
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
Obecné zastupiteľstvo - Zapisovateľka
Sobášiaci - Zastupujúca matrikárka

Telefón: +421455394243

Mobil: +421 903 514 589

E-mail: sekretariat@viglas.net

Žiak Pavel Komisia finančná a správy obecného majetku - Člen z radov občanov

Mobil: +421 911 501 790

Žiak Peter Komisia stavebná - Predseda
Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen

Mobil: +421 905 665 048

E-mail: peterziak5@gmail.com

Stránka