Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obec Vígľaš

Zoznam zvolených poslancov Obecného zastupiteľstva zvolených dňa 10.11.2018.
Sľub starosta obce a poslanci OcZ zložili dňa 28.11.2018

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva: zasadnutie OcZ 1 x štvrťročne

- do 31.03.2019

- do 30.06.2019

- do 30.09.2019

- do 31.12.2019