Obsah

Komisia životného prostredia

Organizačné zaradenie

Obec Vígľaš > Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia Obecnej rady  podľa potreby minimálne 1 x  pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

§ 14
Obecná rada

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

§ 13b

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Androvičová Emília, Mgr. Predseda z radov občanov
Kymanová Anna, Ing. Člen z radov občanov
Čavrnoch Peter Člen +421 911 072 823
Chamulová Zuzana Členka +421 904 221 914