Obsah

Povinnosť občanov - daňovníkov do 31.1.2022

Typ: ostatné
oznam

Upozorňujeme občanov  resp. daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31.1.2022 na Obecnom úrade vo Vígľaši  v tom prípade ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa.

Ide o tieto skutočnosti :
· zmena vlastníka nehnuteľnosti (rodinný dom, garáž, pozemok, záhrada a pod.) predajom, kúpou, dražbou, dedením, darovaním
· vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2022)
· vydanie kolaudačného rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2022)
· dokončenie drobnej stavby sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou
· náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy  - v nájme
· prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu- zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
· zmena užívania stavby – viacúčelová stavba (časť využívaná na podnikanie- napr. zriadená prevadzkáreň)
 

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti  je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu napr.
· list vlastníctva (nemusí byť pre úradné účely s kolkom, stačí z kataster portálu)
· kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy

· právoplatné dedičské rozhodnutie

· geometrický plán

· právoplatné stavebné povolenie

· právoplatné kolaudačné rozhodnutie

· prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

Kto nemal v majetku zmeny k 01.01.2022 nemusí nič nahlasovať.

Taktiež  upozorňujme občanov, ktorí si uplatňujú úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby do 31.01.2022 predložili doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vígľaš sú to napr. potvrdenia o návšteve školy, nájomná zmluva študenta, nájomná zmluva občana pracujúceho mimo obce, potvrdenie o evidovaní poplatníka v inej obci a pod.
Potvrdenia o návšteve školy už študenti nie sú povinní nosiť.


Vytvorené: 12. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2022 12:36
Autor: Monika Zošiaková