Obsah

Odovzdávanie KOMPOSTÉROV

Typ: ostatné
Vážení občania,

obec Vígľaš v rámci Koordinačného združenia  obcí mikroregiónu Podpoľanie – projektu na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci získala a súčasne aj zakúpila kompostéry, ktoré dostanú vlastníci domácností, ktorí prejavili záujem v prieskume v roku 2019.  Kompostéry v objeme 1050 l sa občanom poskytujú zdarma a ich súčasťou je aj metodická príručka ako správne kompostovať.  Môžete si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade  vo Vígľaši v pracovných dňoch počas stránkových hodín.

Podmienkou na prevzatie kompostéra je záväzok občana, ktorý potvrdí pri prevzatí kompostéra podpisom a to:

 • Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
  1. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  2. Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
 •  o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel
 • zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany Prijímateľa
 • bude informovať Prijímateľa o poškodení a odcudzení zvereného majetku
 • zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osoby

foto kompostér

 

 


Vytvorené: 5. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: Monika Zošiaková