Obsah

Mini DCOM

Typ: ostatné
prínosy projektu Mini DCOM

Hlavným prínosom projektu Mini Dátové centrum obcí a miest (Mini DCOM) bude elektronizácia služieb poskytovaných samosprávou. Pre verejnosť, občanov, to znamená ľahšiu dostupnosť a rýchlejšie vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje verejná správa.

Od 1. novembra 2016 majú obce povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. Ukladá im to zákon o eGovernmente č. 305/2013 Z. z.. Projekt miniDCOM+ nám pomáha splniť zákonnú povinnosť v stanovenom termíne a bez finančných investícií. Projekt miniDCOM+ vznikol pod záštitou ZMOS s podporou Ministerstva financií SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom miniDCOM+ je inštitúcia DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), spoluriadená samosprávou. DEUS prevádzkuje Informačný systém a cloudové prostredie určené výlučne pre potreby slovenskej samosprávy. Riešenie miniDCOM+ spĺňa tiež bezpečnostné požiadavky vydané Úradom na ochranu osobných údajov SR. S projektom miniDCOM+ získate: Splnenie zákonnej povinnosti poskytovať služby samosprávy občanom od 1. novembra 2016 aj elektronicky Súčinnosť pri vybavení elektronickej pečate, Zriadenie elektronickej schránky na ÚPVS Registráciu všetkých elektronických služieb na ÚPVS a sprístupnenie služieb pre verejnosť Odborné a metodické konzultácie. Zapojením sa do miniDCOM+ má obec  k dispozícii všetky služby miniDCOM+ bezplatne. Všetky obce a mestá, ktoré sa zapoja do projektu miniDCOM+ v budúcnosti získajú možnosť plnohodnotne sa zapojiť do projektu DCOM.  Vláda Slovenskej republiky podporovala riešenia, aby bola samospráva pripravená na túto povinnosť. Naši občania očakávajú modernú a efektívnu komunikáciu so svojimi úradmi.“ 

 


Vytvorené: 25. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: Monika Zošiaková