Obsah

JÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY

Typ: ostatné

JUN AKO MESIAC POĽOVNíCTVA  bol takto pomenovaný v roku 1959

 

 

 

 

Vážení priatelia !

 

       

         Jún je už tradične mesiac ochrany prírody a poľovníctva . Je to obdobie v ktorom si viac ako inokedy uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody , životného prostredia a všetkého živého i neživého najmä preto , že práve v tomto období , v období kladenia mláďat , je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. JUN AKO MESIAC POĽOVNíCTVA  bol takto pomenovaný v roku 1959 a v roku 1973 bol zmysel tohto mesiaca rozšírený aj na ochranu prírody , čiže vznikla táto už dlhoročne udržiavaná tradícia. Veľmi dlho už poľovníctvo nie je iba lovenie zveri, ale predovšetkým starostlivosť o zver a snaha o zachovanie jej životného prostredia.  Starať sa o prírodu , zveľaďovať a chrániť ju nemožno len určité obdobie v roku , je to sústavná každodenná povinnosť každého člena našej spoločnosti a zvlášť nás poľovníkov. Túto našu činnosť sledujú a hodnotia nielen zainteresované kruhy odborníkov či nepoľovnícka verejnosť,  ktorá navštevuje prírodu , ale najmä naše deti , ktoré bez pretvárky konfrontujú často krát prázdne reči zodpovedných, so skutočným stavom prírody okolo nás.

    

      Poľovníctvo a ochrana prírody sú spoločnou súčasťou vzťahu človeka k prírode. Žiaľ v posledných rokoch nastalo popieranie tohto vzťahu najmä rôznymi mimovládnymi organizáciami a množstvom tzv. ekologických spolkov.  Časť ochrancov prírody sa proti výkonu práva poľovníctva stavia veľmi výbojne , pričom doslova zneužíva  emócie a neznalosť problematiky širokej verejnosti. Neraz presadzujú veľmi úzko vyhranené subjektívne postoje v rámci svojich záujmov a snažia sa ochranu prírody ideologizovať.

       Poľovníctvo predstavuje koncepčne a odborne vykonávanú činnosť v prírode vo vzťahu k voľne žijúcim živočíchom a ich aj nášmu životnému prostrediu.    

 Máme všetci dospelí a najmä zákonodarcovia tejto krajiny čisté svedomie v narábaní s odpadkami a v rešpektovaní platnej legislatívy týkajúcej sa vypaľovania tráv , nezákonného výrubu drevín, umiestňovania nepovolených stavieb v najkrajších zákutiach prírody , vo vytváraní čiernych skládok odpadu, či rôznom inom poškodzovaní prírody okolo nás?

       Vážení priatelia, 

     my poľovníci patríme do spoločnosti , sme jej súčasťou , spoločnosť nás vníma a samozrejme aj reaguje na našu činnosť. Aj preto vykonávame nám zverené činnosti v oblasti manažmentu zveri s veľkou zodpovednosťou a ústretovo k nášmu vidieckemu obyvateľstvu, o čom sa už mohol presvedčiť nejeden z vás. Sme súčasťou tradičného života na vidieku a prispievame k jeho udržaniu, atraktivite a dlhodobej udržateľnosti. Nedopusťme preto , aby dobrá mienka o poľovníkoch a ich záslužnej činnosti v prospech slovenskej prírody, bola dehonestovaná aktivitami niekoľkých „ všeznalých odborníkov „ a naslovovzatých „ochrancov prírody“, ktorých odvaha zo dňa na deň narastá . Všetci si musíme uvedomiť , že úlohou každej vyspelej spoločnosti je ochrana prírody a ekologickej rovnováhy , ktorá je základnou podmienkou  zachovania     života na našej planéte .

      Práve k tomu chceme prispieť aj  my  poľovníci svojou každodennou obetavou prácou . Nepoľavme  a nedopusťme , aby to bolo inak. Činnosť poľovníkov prispieva k udržiavaniu primeraných stavov zveri v dnešnej husto osídlenej krajine, prispieva k ochrane plodín na našich poliach a tým k našej potravinovej sebestačnosti, chráni naše lesy pred nadmerným poškodením zverou a tým prispieva k zachovanie zdravého životného prostredia a dostatku pitnej vody pre našu spoločnosť. Dlhoročne apelujeme na riešenie problémov v rámci nesprávneho manažmentu našich šeliem, najmä čoraz častejšie sa vyskytujúceho medveďa hnedého, no kompetentné orgány ochrany prírody aj tak stále konajú v tejto veci nedostatočne.

      Aj napriek týmto skutočnostiam veríme , že spoločnosť dokáže správne vnímať činnosť poľovníkov a oceniť ich prínos pre dnešnú modernú spoločnosť.

Vážení občania, moderné poľovníctvo je služba spoločnosti a my sme tu aj pre vás. V prípade potreby sa preto na nás môžete kedykoľvek obrátiť a tým sa presvedčiť, že naše slová, ktoré práve odzneli, myslíme úprimne a vážne.

     

 

S pozdravom „ Poľovníctvu a prírode zdar ! „ 

    

     Ing. Jozef Lupták ,  predseda Osvetovej komisie

 

 Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Detva.


Vytvorené: 12. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: