Obsah

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vígľaš je: sekretariat@viglas.net
a poštová adresa je: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

Zodpovedná osoba za organizačnú a technickú prípravu volieb  a ich vykonanie je zamestnankyňa obecného úradu Vígľaš ---- Monika Zošiaková, 045/53 94 243

Harmonogram OTZ obce k voľbám

Všetky informácie ohľadom volieb najdete aj na  https://www.minv.sk/?volby-vuc

 

Volebné okrsky vytvorené v obci Vígľaš:

okrsok č. 1 Zasadačka kultúrneho domu, Zvolenská 281, Vígľaš

okrsok č. 2 Šľachtiteľská stanica, Pstruša 334, Detva 

 

Delegovanie členov do Okrskovej volebnej komisii 

     Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsokOznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a  podpis osoby
  - oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
  - meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne úradu samosprávneho kraja / obecného úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Lehota na doručenie oznámenia sa končí  5. októbra 2017oznam na preberanie oznámení
o delegovaní za člena do OVK

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Všeobecne záväzné nariadenie obce o umiestňovaní plagátov

Určenie počtu poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017

Výňatok zákona č. 180/2014 Z.z. a celé znenie zákona zákonč. 180/2014 Z.z.

Určenie počtu poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017

Oznámenie BBSK o predložených KL

Oznámenie BBSK o predložených KL

Zoznam kandidátov-zastupiteľstvo BBSK

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zoznam kandidátov-predseda BBSK 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja