Obsah


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR:https://www.minv.sk/?volby-ep

Informácia pre voliča

OZNAM na preberanie delegačných listín

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

HLASOVACIE  PREUKAZY
adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby do Európskeho parlamentu
- žiadosť podaná elektronicky, poštou do 6.5.2019
- osobne najneskôr 24.5.2019 do 15:30 hod.

Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu 

poštou: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
e-mail:    sekretariat@viglas.net